Tiêu chuẩn thiết kế điều hòa thông gió MVAC.

Tiêu chuẩn thiết kế điều hòa thông gió MVAC hay.

Tiêu chuẩn thiết kế điều hòa thông gió MVAC thông dụng.