Kết cấu của EGRO

Những kiến thức về kết cấu của EGRO

Kết cấu là xương sống của công trình. Nó quyết định đến sự bền vững của công trình theo thời gian. Kết cấu đảm bảo sẽ tạo tâm lý tự tin, thoải mái cho chủ công trình.